Lekári

doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA. Dott.Ric., MHA

imunológia a očkovanie rizikových osôb

Štúdium všeobecného lekárstva ukončil v roku 2004 na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Po skončení školy nastúpil ako sekundárny lekár na Kliniku detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine. V roku 2007 obhájil doktorát na JLF UK v odbore pediatria a v roku 2010 na Univerzite La Sapienza v Ríme (Taliansko) v odbore pediatrické vedy. Postupne atestoval v odbore pediatria (SZU Bratislava), klinická imunológia a alergológia (IPVZ Praha), dorastové lekárstvo (JLF UK Martin) a pediatrická pneumológia a ftizeológia (JLF UK Martin). Zároveň úspešne absolvoval štúdium v odbore Master of Business Administration (MBA) a Master of Health Administration (MHA). V roku 2011 sa habilitoval v odbore pediatria. Aktuálne pôsobí ako docent na Klinike detí a dorastu v Martine. Od roku 2013 je garantom Ambulancie klinickej imunológie na Klinike pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM. Od roku 2014 je garantom špecializačného študijného programu klinická imunológia a alergológia na JLF UK v Martine. Je autorom a spoluautorom mnohých vedeckých a odborných prác v domácich aj zahraničných časopisoch a autorom či spoluautorom početných domácich aj zahraničných monografií. Je členom viacerých odborných spoločností (SSAKI, ČSAKI, EAACI, AAAAI, ESID, ESPID, SPS) a redakčných rád mnohých domácich aj zahraničných časopisov. Medzi dominantné záujmy vedeckého, ako aj odborného záujmu patria primárne imunodeficiencie, syndrómy periodických horúčok, hereditárny angioedém, respiračné alergické ochorenia, očkovanie v špeciálnych situáciách či ťažké formy alergických ochorení.
Z hľadiska očkovania sa venuje predovšetkým mechanizmom imunitnej odpovede po očkovaní, očkovaniu vo vzťahu k vzniku rôznych chorobných stavov, imunologickým kontraindikáciám očkovania, diagnostickej vakcinácii, vyhodnocovaniu reakcií po očkovaní ako aj realizácii a príprave pacienta na očkovanie v špeciálnych situáciách. Z hľadiska konkrétnych foriem vakcín sa venuje najmä problematike prevencie ochorení vyvolaných ľudskými papilomavírusmi (HPV) a rotavírusových gastroenteritíd.

Obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Technické riešenie internetovej stránky podporila spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.