Čo možno neviete o očkovaní

Kontraindikácie očkovania

Kontraindikácia znamená, že sa vakcína nesmie podať. Opatrnosť špecifikuje situáciu, v ktorej vakcína môže byť indikovaná po dôkladnom zhodnotení, ak benefit imunizácie prevažuje riziko komplikácií (napr. v prípade epidémie alebo cestovania do zahraničia). Očkovanie vykonáva lekár alebo ním poverená sestra po posúdení aktuálneho zdravotného stavu a po zhodnotení možných dočasných alebo trvalých kontraindikácii očkovania .

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo v roku 2010 odborné usmernenie o vykonávaní očkovania u detí a dorastu s dočasnými alebo trvalými kontraindikáciami očkovania. Na účely zabezpečenia očkovania týchto detí určilo 4 zdravotnícke zariadenia.  – centrá pre očkovanie detí s kontraindikáciami očkovania.  Sú to pracoviská v Bratislave, Banskej Bystrici, Martine a v Košiciach. Tieto centrá zabezpečujú konzultačnú činnosť v oblasti povinného a odporúčaného očkovania, vykonávajú očkovanie dieťaťa, ktoré si vyžaduje poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, zabezpečujú v indikovaných prípadoch poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti na vykonávanie očkovania dieťaťa, spolupracujú s príslušnými lekármi špecialistami, pripravujú v indikovaných prípadoch individuálny plán očkovania. Do centra odosiela dieťa prílusšný všeobecná lekár pre deti a dorast. Medzi pravé kontraindikácie patrí najmä ťažká alergická reakcia na predchádzajúcu dávku alebo súčasť vakcíny, u živých vakcín ťažké imunodeficientné stavy. Za kontraindikácie naopak nie je možné považovať:  

Ďalšie informácie o kontraindikáciách očkovania jednotlivými vakcínami je možné nájsť v príbalových letákoch, resp., odbornej literatúre.

Obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Technické riešenie internetovej stránky podporila spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.