Čo možno neviete o očkovaní

Druhy vakcín: živé – inaktivované – rekombinantné (charakteristika)

Živé oslabené vakcíny:

Mezi živé patria vakcíny, ktoré obsahujú oslabené baktérie a vírusy (majú oslabenú virulenciu, čo je schopnosť mikroorganizmu prenikať do tela a vyvolať chorobu). Sú to vakcíny, ktoré obsahujú živé oslabené kmene vírusov a podávajú sa injekčne do podkožia alebo svalu (proti osýpkam, mumpsu, rubeole, ovčím kiahňam, žltej zimnici). Niektoré sa podávajú aj perorálne, čiže cez ústa (proti rotavírusom a v minulosti to bola živá vakcína proti detskej obrne). Medzi vakcíny obsahujúce živé oslabené baktérie patrí vakcína proti tbc. Živé vakcíny vytvárajú dlhodobejšiu  imunitu ako inaktivované vakcíny.

Neživé inaktivované vakcíny:

Vznikajú umŕtvením mikroorganizmu, takže nie sú schopné rozmnožovania a úplne strácajú schopnosť vyvolať infekčné ochorenie. Buď sa použije celá baktéria či vírus alebo len jej komponent, čiže časť. Celobunkové vakcíny obsahujú celý usmrtený mikroorganizmus. Pri vakcínach pozostávajúcich z proteínov (napr. acelulárne alebo subjednotkové vakcíny), zneškodnených toxínov, tzv. toxoidov alebo polysacharidov (buď čistých alebo konjugovaných), sú antigény získané z časti mikroorganizmu. Príkladmi takýchto vakcín je očkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, meningokokom, brušnému týfu, pneumokokom, chrípke, besnote, detskej obrne (injekčná forma), hepatitíde A, japonskej encefalitíde, hemofilovým infekciám. Tieto vakcíny sú viac stabilné, ale vyžadujú podanie posilňovacej dávky na udržanie imunity.

Rekombinantné:

Moderná veda, konkrétne genetické inžinierstvo  prinieslo pokrok vo vývoji vakcín. Pri tvorbe tzv rekombinantných vakcín sa zoberie konkrétny gén z vírusu alebo baktérie, ktorý je zodpovedný za vznik  špecifického antigénu. Tento gén sa vpraví do iného organizmu, ktorý je následne schopný produkovať antigén zodpovedný za tvorbu potrebných protilátok v organizme. Príkladom takejto vakcíny je očkovanie proti hepatitíde B.

Obsah tejto internetovej stránky je vo vlastníctve a pod kontrolou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Technické riešenie internetovej stránky podporila spoločnosť sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.